Patrik Ohlsson och Margaretha Runvik Wickberg

Patrik Ohlsson Ordförande, LRF Värmland Margaretha Runvik Wickberg Chefredaktör, Tankesmedjan Ida

Svensk förvaltningstradition bygger i hög grad på tillit. Det är vackert men tyvärr också naivt och riskfyllt. Vi har litat på myndigheter och politiker i Sverige. Många är dock de som berövats egendom, försörjning, heder och framtid av personer som gömt sig bakom sitt ämbete och sin myndighetsutövning. Det handlar till exempel om näringsförbud, konfiskation av stora värden vid brukandeinskränkningar, djurförbud, godtycklig hantering av avtal mellan människor och staten, hot och dyra processer. Människor kränks av en grå oantastlig och onåbar massa.

Donald Trump valdes trots allt till president i USA. Med tanke på vilka uttalanden han gjort under valrörelsen, är det många som känner stor oro för vad han kan tänkas hitta på. Kanske är oron överdriven. De kloka människor som skrev USA:s konstitution insåg nämligen att någon form av maktdelningsprincip måste finnas för att säkerställa att vissa grundläggande rättigheter inte ska kunna kränkas, oavsett vem som blir president.

De grundläggande fri- och rättigheterna måste omges av ett robust skydd mot politikers och tjänstemäns beslut. I Sverige har den senaste tidens debatt kring landsbygden och de gröna näringarna gjort det tydligt att grundläggande värden i svensk grundlag, som skyddet för rätten att äga och bruka sin mark, ställs i konflikt med politiska beslut.

Det handlar om förbud att avverka den skog man äger, utan rätt till ersättning. Det handlar om små vattenkraftverk som funnits sedan 1500-talet som nu måste söka dyra tillstånd och kanske rivas. Den enskildes ekonomi föröds samtidigt som naturmiljöer och kulturhistoriska värden ödeläggs. Uppströms hamnar många människors bostäder och sommarstugor plötsligt med hundra meter dyig strand mellan sig och vattnet. Ett av många intressen och mål företrätt och tolkningsföreträde taget i myndighets namn, på bekostnad av många andra intressen och mål.

Politiker från både höger och vänster har uppmärksammat behovet av ytterligare en instans som tar till vara den enskilda människans rättigheter i förhållande till lagstiftaren. Kravet blir allt mer relevant, inte minst för oss som värnar landsbygden och det gröna näringslivets förutsättningar.

Därför kräver vi att Sverige inrättar en författningsdomstol, som tar till vara de grundläggande fri- och rättigheterna för varje medborgare i Sverige och värnar Sveriges grundlagar.

Patrik Ohlsson

Ordförande, LRF Värmland

Margaretha Runvik Wickberg

Chefredaktör, Tankesmedjan Ida

 

Denna debattartikel har också varit publicerad i Land Lantbruk fredagen den 9 december 2016

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedInDigg thisPrint this page