Kerstin Davidson

Politisk redaktör, Land Lantbruk och Skogsland

Om alla de 360 000 avlopp som enligt myndighetens krav ska åtgärdas för att minska fosforläckaget handlar det om en kostnad på 30 miljarder, lågt räknat. Det är pengar som i hög grad kommer att belasta landsbygden, där kommunalt avloppsnät saknas. Samtidigt ökar utsläppen från städer.

I ett av reportagen berättas om 80-åriga änkan Marianne Olssons trekammarbrunn som dömts ut av Lysekils kommun. Från brunnen sipprar avloppsvatten ut i ett dike och vidare ut i Brofjorden. Men då Lysekilsbon Karl-Olof Niklasson mätte fosforhalten i diket – med vatten från såväl Marianne Olssons som ett tiotal andra avlopp – höll det 0,13 milligram fosfor per liter vatten, långt under gränsvärdet för fjorden.

Sådana fakta tycks dock inte Lysekils kommun besvära sig med. Alla ska behandlas lika, säger miljönämndens ordförande till Land Lantbruk, apropå att Marianne Olsson kan tvingas flytta då hon inte rår med kostnaden.

Att kostnaden per kilo fosfor blir orimlig bekymrar inte heller kommunen, så länge man tvingar enskilda att betala och kommunen själv slipper stå för notan.

Men varför ska egentligen alla behandlas lika? Avgörande borde ju vara om man förorenar eller ej.

För samtidigt som privata fastighetsägare jagas med blåslampa pågår så kallad bräddning hos de kommunala reningsverken. Bräddning innebär att en blandning av orenat avloppsvatten och dagvatten släpps ut i vattendragen, då avloppssystemen inte klarar att svälja vattnet.

I takt med ökad urbanisering ökar också belastningen på avloppsnätet. Exempelvis bräddade Stockholm Vatten under 2015 cirka 695 000 kubikmeter vatten. Det är vatten som håller höga halter av fosfor och kväve, men också av bakterier.

Enligt Stockholms Stads egen miljöbarometer har utvecklingen gått åt fel håll sedan år 2000. I Göteborg släpptes 2015 19,9 ton kväve och 3,2 ton fosfor ut genom bräddning, något mer än 2014.

Kerstin Davidson, politisk redaktör Land Lantbruk

Ledaren ingår i en serie reportage hos Land Lantbruk, där deras reporter Göran Berglund skildrat de krav som Hav- och vattenmyndigheten ställer på landets hundratusentals enskilda avlopp. Likaså detta.

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedInDigg thisPrint this page