Herman Sundqvist

Skogschef på Sveaskog sedan 2008. Stark förespråkare för den svenska modellen för nyttjande av skog. Ordförande i Skogforsk och Föreningen Skogen. Ledamot i KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien), skoglig doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och hängiven fågelskådare på fritiden.

Det är titeln på en nyutkommen bok från skogsföretaget Holmen. Boken är skriven av bolagets Forsknings- och Utvecklingschef, skogsvårdsprofilen Erik Normark. Även om boken sägs rikta sig till anställda, entreprenörer och kunder är den mycket mer än bara en företagspublikation i mängden. Förutom mer konventionella beskrivningar av skogsskötselinriktningen inom Holmen sätter Normark också in skogsbruket i ett större sammanhang där historia och klimat är viktiga delar.

Bokens kanske mest läsvärda avsnitt är prologen och epilogen. Med personligt anslag beskrivs hur skogsbruket liknar trädgårdsskötsel med återkommande sådd och plantering, skötsel samt skörd. ”Med den viktiga skillnaden att träden inte blir mogna för skörd varje höst. Vi odlar för våra efterkommande. Vi skördar de skogar som skapats av generationer före oss.”

Kanske är det med ålderns rätt – Normark har följt skogsdebatten sedan mitten av sjuttiotalet – som han i epilogen vågar reflektera över de senaste årens debatt om vad vi i Sverige ska ha skogen till: ”Mot bakgrund av det omfattande miljöarbete som redan utförs och för mänskligheten som helhet, är det viktigare att vi tar ansvar för att odla råvaror för en biobaserad samhällsekonomi och att mildra ett allt varmare klimat, än om det finns rödlistade arter på våra avverkningstrakter. Fokus måste flyttas och vi bör ägna mer tid åt skoglig återväxt, ungskogsskötsel och viltförvaltning”.

Jag har också följt skogsdebatten rätt länge. Tillräckligt länge för att inse att Normark och Holmen kommer att få utstå kritik för ställningstagandet ovan. Men även om de tankar som Normark för fram är utmanande så är de också ärliga och förtjänar en öppen och konstruktiv diskussion. I förlängningen handlar det om hur vi ska använda vårt lands viktigaste naturresurs. Mycket viktigare frågeställning än så finns inte för alla oss som älskar skogen.

Herman Sundqvist, Skogschef, Sveaskog, Bloggen

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedInDigg thisPrint this page