Kristina Jonäng och Stefan Hellstrand

Kristina Jonäng, (C) Ledamot av partistyrelsen, Fil kand ekon. historia Stefan Hellstrand, Ekostrateg, Fil lic naturresurshushållning

REPLIK på artikel i DN.

Till Carlgrens, Eklunds och Rockströms utmärkta analys vill vi gärna foga perspektiv som har med biologisk produktion att göra. Under årtionden har vi trängt undan marken/naturen som produktionsfaktor i det västerländska sättet att se på välfärdsutveckling. När vi nu alltmer förstår att vi behöver nya mått, måste måtten också skapas i en världsbild där kapitalet, arbetskraften och marken är tre likvärdiga faktorer att förhålla sig till. Annars kommer vi trampa vatten i klimatkrisen samtidigt som vi påskyndar bristen på livsmedel och ökar fattigdomen i världen. Medan den rika världen argumenterar allt mer kraftfullt för ekonomiska styrmedel för att hejda koldioxidutsläppen trängs livsmedels- och skogsbruksproduktion tillbaka, som är själva fundamentet för att nå en hållbar utveckling.

Klimatkrisens lösningar finns nerbäddade i uråldriga kunskaper i växtodlingslära, husdjurslära och jordbruksekonomi såsom den såg ut från 1700-talet fram till andra världskriget. Utan den kunskapen i 2020-talets tappning riskerar vi gå vilse i klimatpolitikens djungel, istället för att omfamna de styrmedel verkligen drar oss åt rätt håll.

I det korta perspektivet handlar det om att anslå resurser till jordbruks- och livsmedelsvetenskaplig forskning och därmed ta tillvara den kunskap som är förutsättningen för att få fram en mer korrekt kartbild. I det längre perspektivet handlar det om att utforma ekonomiska styrmedel som styr mer träffsäkert så att den biologiska produktionens expansionsmöjligheter tas tillvara som en intäkt i det framtida samhället, istället för att förbli ett jordbrukspolitiskt ok i det kortsiktiga klimatarbetet.

Kristina Jonäng, (C) Ledamot av partistyrelsen, Fil kand ekon. historia

Stefan Hellstrand, Ekostrateg, Fil lic naturresurshushållning

* * * * * * *

LÄS också artikeln i DN, som denna artikel är en replik på:

”Vi måste börja mäta välfärd på andra sätt än med BNP”

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedInDigg thisPrint this page